DU HỌC TẠI CANADA

Montreal_3b

Được Liên Hiệp Quốc đánh giá có giá trị sống tốt nhất trong 173 quốc gia. Canada là quốc gia đầu tư nhiều nhất cho giáo dục (tính bình quân đầu người) so với các nước trong tổ chức Phát Triển và Hợp Tác Kinh Tế (OECD) và cao nhất trong khối các nước G8. Các cơ sở giáo dục không được chính thức xếp hạng ở Canada, vì tất cả các cơ sở giáo dục Canada đều đào tạo chương trình chất lượng cao và tuân thủ những tiêu chuẩn giáo dục nghiêm ngặt của chính phủ. Bằng cấp của Canada được quốc tế công nhận và đánh giá cao trong nhiều lĩnh vực. Giáo dục thuộc trách nhiệm của tỉnh theo hiến pháp Canada, nên có những khác biệt giữa hệ thống giáo dục của các tỉnh khác nhau nhưng tiêu chuẩn khắp đất nước đều cao một cách đồng bộ.

Vì vậy, chọn trường học tại Canada chủ yếu dựa vào ưu điểm ngành học, loại hình trường, vị trí, chi phí và điều kiện tuyển sinh.

  Trung học Cao đẳng Đại học Sau Đại học
Học phí và sinh hoạt phí / năm USD 16.000 – 25.000 16.000 – 25.000 19.000 trở lên 19.000 trở lên
Khai giảng Tháng 1, 9 Tháng 1, 5, 9 Tháng 1, 9 Tháng 1, 9
Điều kiện – Học lực trung bình khá trở lên.

– Có khả năng tài chính.

– Học lực trung bình khá trở lên.

– Có khả năng tài chính.

– Học lực trung bình khá trở lên.

– Có khả năng tài chính.

– Học lực trung bình khá trở lên.

– Có khả năng tài chính.

----------------------------------------